ACTFL ABD

Know Your ACTFL English Levels with The English Navigator

ACTFL ABD

ACTFL yetenek seviyenizi biliyor musunuz?

Yeterlik seviyelerini belirleyen yönergeler farklı kriterlere bölünmüştür:

  • Acemi (Düşük, Orta, Yüksek)
  • Orta (Düşük, Orta, Yüksek)
  • İleri (Düşük, Orta, Yüksek)
  • Yüksek (Alt dereceleri yoktur)
  • Üstün (Alt dereceleri yoktur)

Bu yeterlik seviyelerinin her biri çekirdek kabiliyetler ile net bir şekilde ayrıştırılmıştır:

  • Dinleme
  • Konuşma
  • Okuma
  • Yazma

ACTFLsisteminde her yeterlilik alanında farklı bir seviyede olmanız mümkündür. ACTFL seviyeniz bu dört alanın bileşiğini oluşturur.

DinlemeKonuşmaOkumaYazma
AcemiDüşükAcemi alt seviyesinde, dinleyiciler arada sırada yalın kelimeleri ya da çok yüksek frekanslı deyimleri bunlar içerik tarafından desteklendiğinde fark edebilir.
Bu dinleyiciler sanal olarak herhangi bir türde temel kişisel ve sosyal içerik de dahil konuşulan mesajı kavrama yeteneği gösteremezler.
Acemi düşük seviyedeki konuşmacılar hiçbir gerçek fonksiyonel yetenek gösteremezler ve telaffuzlarından dolayı, anlaşılmaz olabilirler. Gereken zaman ve tanıdık ipuçları verildiğinde, selamlama, kendi kişisel bilgilerini verme ve acil ortamlarda tanıdık objeleri adlandırma yetilerine sahip olabilirler.

Fonksiyonları gerçekleştiremezler ve orta seviyeye ait olan başlıkları ele alamazlar ve bundan dolayı gerçek konuşma alışverişine katkıda bulunamazlar.
Acemi alt seviyesinde, okuyucular sınırlı sayıda mektup, sembol ve karakteri fark edebilirler. Ara sıra yüksek frekansta kelimeleri ve/veya deyimleri içerikle güçlü bir şekilde desteklendiğinde ayırımsıyabilir.Acemi düşük seviyedeki yazarlar aşina oldukları kelimeleri ve deyimleri kopyalayabilir ve uyarlayabilirler, alfabetik sistemde mektuplar oluşturabilirler, hece yazımı ya da karakter kullanan dillerin basit vurgularını kopyalayabilir ve üretebilirler.

Yeterli zaman ve aşina ipuçları verildiğinde çok sınırlı sayıda yalın kelime ve deyimleri hafızadan kopyalayabilirler, ancak hatalar beklenmelidir.
OrtaAcemi Orta altseviyede, dinleyiciler bir takım yüksek frekanslı, yüksek bağlam içerisinde kullanılan işitsel akraba ve ödünç alınmış kelime ve deyimleri fark edebilir.
Tipik olarak birden fazla deyimi teker teker anlayabilir ve tekrar gerekebilir.
Acemi Orta alt kategorisinde konuşmacılar öğrenilen bir takım yalın kelimeler ve ezberlenmiş deyişler ile kısıtlı sayıda içerikte iletişim kurabilir.
Direkt sorulara cevap verirken anlık olarak iki ya da üç kelime ya da günlük stoklanmış cevaplar kullanabilir. Sıklıkla duraksarlar ve basit kelimeleri ararlar ya da muhataplarının kelimelerini kullanırlar.

Acemi Orta konuşmacılar anadili İngilizce olmayan kişilerin sempati duyan muhatapları tarafından bile zorlukla anlaşılırlar.

Orta seviye ile bağlantılı konuları ve fonksiyonları konuşurken, tekrara ve kendi anadillerindeki kelimeler ya da sessizliğe başvururlar.
Acemi Orta altseviyede, okuyucular alfabetik ve hecesel yazma sistemindeki harfleri ve sembolleri yada sınırlı sayıdaki karakter temelli dildeki karakterler fark edebilirler.
Belirli bir sayıda yüksek, bağlam içerisinde kullanılmış kelimeler ve soydaş deyimler ve ödünç alınmış kelimeleri ayırımsayabilirler ama nadiren tek bir deyimi geçen materyali anlayabilirler. Tekrar okuma genellikle gereklidir.
Acemi Orta alt kategorideki yazarlar alçakgönüllü sayıdaki kelime ve deyimleri içerik dahilinde üretebilirler.basit formlarda ve dökümanlarda sınırlı bilgiyi sağlayabilirler, isimler, sayılar ve uyrukları gibi diğer temel biyografik bilgiyi iletebilirler.
Orta seviye yazarlar iyi çalışılmış, aşina oldukları konularda sınırlı basmakalıp dil kullanarak yazarken yüksek düzeyde doğruluk gösterirler. Daha az aşina olan başlıklarda doğrulukta belirli bir düşüş vardır. İmlada ve sembollerin sunumunda sıkça hatalar vardır. Fonksiyonel yazma yeteneğinin çok az kanıtı vardır. Bu seviyede, yazının anadili İngilizce olmayan yazarlar tarafından bile anlaşılması çok zor olabilir.
İleriAcemi İleri seviyedeki dinleyiciler, basit kişisel ve sosyal içerikteki konuşmaları her zaman olmasa da arada cümle uzunluğundan bir seferinde bir telaffuzu dinleyerek anlayabilirler.

Yüksek standarttaki mesajlar, deyişler ve talimatlar gibi pratik ihtiyaç alanlarında öğrenilmiş kelime haznesine sahip olunan durumlardaki konuşmaları anlayabilirler.
Acemi İleri konuşmacılar, basit, direkt soruları ya da bilgi taleplerini yanıtlayabilirler. Aynı zamanda birkaç formulize edilmiş soru sorabilirler.
Acemi İleri konuşmacılar öğrenilmiş deyimler, bunların harmanlanmasının ve karşılıklı konuştukları kişilerin telaffuzlarından duyduklarına oldukça güvenerek kişisel anlamlarını ifade edebilirler. Dilleri temel olarak kısa ve bazen tümleşik olmayan geniş zamanlı cümlelerden oluşur ve aynı zamanda kendine güvensiz ve yanlıştırlar.
Diğer yandan, dilleri öğrenilmiş materyallerinve depolanmış deyişlerin genişletilmiş hallerini içerdiği için, bazen şaşırtıcı şekilde akıcı ve doğru gibi anlaşılabilirler. Telaffuz, kelime haznesi, ve sözdizimleri ilk dillerinden kuvvetli bir şekilde etkilenir. Sıkça yanlış anlaşılmalar ortaya çıkar ancak tekrarlamalar ve yeniden kurgulanmalar ile yabancılara sempatik yaklaşan muhatapları tarafından genellikle anlaşılırlar.
Farklı başlıklarda ve orta seviye fonksiyonları kullanarak iletişim kurmaları istendiğinde, Acemi İleri konuşmacılar bazen entelektüel cümlelerle cevap verebilirler ancak cümle seviyesinde söylemleri sürdüremezler.

Acemi İleri altseviyesinde, okuyucular, yüksek içerikli yazınları anahtar kelimeler ve formüllenmiş deyimleri rahatlıkla ve göreceli bir kolaylıkla anlayabilir.

Kelime haznesinin öğrenildiği koşulda, tren tarifeleri, yol haritaları, ve sokak işaretleri gibi öngörülebilen dili anlayabilirler. Acemi İleri alt seviyesindeki okuyucular tipik olarak kısa, karmaşık olmayan yazınlardaki anlamları çıkarımsayabilirler.
Acemi İleri alt kategorisindeki yazarlar, listeler, kısa mesajlar, posta kartları, ve basit notlar kullanarak kısıtlı basit pratik yazınları yazabilirler. Öğrenilen dilin içeriği çerçevesinde kendilerini ifade edebilirler.
Yazıları günlük hayatın ortak özelliklerine odaklıdır.
Acemi İleri yazarlar öğrenilmiş kelimeler ile yapıları kombinleyerek aşina konularda basit cümleler yaratabilirler ama cümle seviyesindeki yazınları her zaman sürdüremezler.
Uygun olmayan kelime ve gramer yapıları sebebi ile, bu seviyede ancak kısmi iletişim ile niyetlerinin bazılarını ifade edebilirler. Acemi İleri yazılar arasıra yabancı dili İngilizce olan kişiklerin yazdıklarını okumaya alışık olan anadili İngilizce kişiler tarafından anlaşılabilirler. Yine de anlaşılabilirlik arasında boşluklar vardır.
OrtaDüşükOrta Düşük Alt Seviyesinde dinleyiciler temel kişisel ve sosyal içerik olduğunda cümle uzunluğundaki konuşmadan bir takım bilgileri anlayabilir, bazı telaffuzları algılayabilir.
Orta düşük seviyede dinleyiciler İleri düzey dinleyiciler ile ya çok az iletişim sağlarlar ya da hiç sözlü iletişim sağlayamazlar.
Orta düşük alt seviyedeki konuşmacılar sınırlı sayıdaki karmaşık olmayan görevleri direkt sosyal statü durumlarıdaki dili kullanarak başarı ile yürütebilirler.
Konuşma bazı somut değişimler ile kısıtlı ve aynı zamanda hedef dilin kültüründe yaşam için gerekli öngörülebilir başlıklar ile kısıtlıdır. Bu başlıklar kişi ve ailesi, bazı günlük aktiviteler ve temel kişisel tercihler, ve yemek siparişi vermek ve basit alışverişler yapmak gibi bazı acil ihtiyaçlar ile ilgilidir.
Orta düşük alt seviyede, konuşmacılar temel olarak reaktiftirler ve direkt sorulara cevap vermek ve bilgi istemek gibi konularda zorluklar yaşarlar. Aynı zamanda bazı düzgün sorular sorabilirler. Orta düşük seviyedeki konuşmacılar, orta seviyenin fonksiyonlarını zor da olsa idare edebilirler.
Orta düşük seviye konuşmacıları, kişisel anlamları bildiklerini birleştirip tekrar yapılandırarak ve karşılıklı konuştukları kişilerin kısa cümlelerde duydukları telaffuzunu tekrar ederek ifade edebilirler. Cevapları genellikle düzgün dil formları ve kelimeleri ararlarken düştükleri şüphe ve yanlışlarla doludur.
Konuşmaları sıklıkla durmaları ve verimsiz formulasyonları ile ve kendilerini düzeltmeleriyle karakterizedir. Telaffuzları, kelime ve söz dizimleri ilk dillerinden kuvvetli bir şekilde etkilenmiştir. Sıklıkla tekrar ve deyişlerin yeniden yapılandırmasını gerektiren yanlış anlaşılmalar olsa da, Orta düşük seviye konuşmacıları genellikle anadili İngilizce olmayanlarla muhatap olmaya alışık sempatik muhatapları tarafından anlaşılabilir.
Orta düşük alt seviyede, okuyucular kişisel ve sosyal ihtiyaçları içeren basit bağlantılı yazıların bilgilerini bazı sıkça olan yanlış anlaşılmalar olsa bile anlayabilirler.
Bu seviyede okuyucular herhangi bir uzunluktaki yazıların anlamlarını çıkartmada zorlukla karşılaşırlar.
Orta düşük seviyedeki yazarlar sınırlı pratık yazma ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Aşina oldukları materyal ile ilgili ifadeler ve formüle edilmiş sorular yaratabilirler. Çoğu cümleler öğrenilmiş kelimeler ve yapılardan oluşur. Bunlar basit ve kısa iletişimsel tarzlı temel kelime sırasına sahip cümlelerden ibarettir. Genel olarak geniş zamanda ifade edilmişlerdir.
Yazı bazen tekrar eden yapılar içeren birkaç basit cümleden oluşur. Başlıklar yüksek oranda tahmin edilebilen alanlara ve kişisel bilgilere bağlıdır. Kelimeler düzgün ve temel ihtiyaçları tanımlayan yapıdadır.
Gramerde, kelime seçimlerinde, noktalama işaretlerinde, imlada ve alfabeye ait olmayan sembollerde basit hatalar olabilir.
Yazıları ana dili İngilizce olmayanların yazılarına alışık olmayan ana dili İngilizce okurları tarafından biraz çaba gerektirse de anlaşılabilir.
Ortaa düşük seviyedeki yazarlar İleri düzeyde yazılar yazmaya çalıştıklarında, yazım dilleri ciddi anlamda kötüleşir ve mesajları eksik olarak kalır.
OrtaOrta orta alt kategorisinde, dinleyiciler temel kişisel ve sosyal içerik barındıran basit cümle uzunluğundaki konuşmaları anlayabilirler.
Yüksek düzeyde aşina ve tahmin edilebilir konular ile ilgili kavramalar, bazı yanlış anlamalar olsa bile sıklıkla doğrudur.
Orta Orta dinleyiciler ileri seviye dinleyicilerin tipik olarak anladıkları bazı konuşmaların bazı anlamları algılayabilirler.
Orta Orta alt kategorisindeki konuşmacılar doğrudan sosyal durumlar ile ilgili karmaşık olmayan iletişimsel konuları başarı ile sürdürebilirler.

İletişim genellikle hedef kültürde yaşam için gerekli olan tahmin edilebilir ve somut değişimler ile sınırlıdır. Bu konular, kendisi ile ilgili kişisel bilgiler, aile, ev, günlük aktiviteler, ilgi alanları, yemek, alışveriş, seyahat ve barınma gibi fiziksel ve sosyal ihtiyaçları içerir.

Orta Orta konuşmacılar direkt sorulara cevap vermek ya da bilgi talep etmek gibi fonksiyonlarda reaktif olarak iletişim kurarlar.

Bununla beraber, ihtiyaç halinde yönler, fiyatlar ve hizmetler gibi konularda basit bilgiler edinmek için çeşitli sorular sorabilme kapasitesine sahiptirler. İleri seviyede konular söz konusu olduğunda bazı bilgiler sağlayabilirler ama fikirleri birbirine bağlamakta, manipülasyonda ve dolaylı anlatımlar gibi iletişimsel stratejiler kurmakta zorlanırlar.
Orta orta konuşmacılar kısmi bağlamalar ve bilinen elemanları ve iletişimsel girdileri tekrar birleştirerek ve dili yaratarak kişisel anlamları ifade edebilirler.

Konuşmaları duraksamalar, tekrar formüle etmeler, doğru kelimeleri ve uygun dil formlarını ararken yaptıkları kendi düzeltmeleri ile doludur. Kelime, telaffuz ve gramer / kelime dizinleri kısıtlarına rağmen orta konuşmacılar genellikle ana dili İngilizce olmayan kişiler ile konuşmaya alışık olan sempatik muhatapları tarafından anlaşılabilirler.

Genellikle, Orta Orta konuşmacılar kolaylıkla orta seviye görevleri yerine getirirler ve bunu gerçekleştirebilmek için orta seviye dil özelliklerini önemli miktarda sayısal ve kalitatif şekilde kullanırlar.
Orta orta alt kategorisinde, okuyucular kısa, karmaşık olmayan basit bilgi içeren, kişisek ilgi ve bilgi içeren temel kişisel ve sosyal başlıktaki mesajları taşıyan yazıları bazı yanlışanlaşılmalar olsa da anlayabilirler.
Bu seviyedeki okurlar aşina konu başlıklarındaki anlatım ve tarif içeren kısa bağlantılı yazılardan bazı anlamlar çıkartabilirler.
Orta orta seviye yazarlar bir takım pratik yazma ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Kişisel tercihler, günlük rutinler, ortak faaliyetler ve diğer kişisel başlıklar hakkında kısa, basit iletişimler, kompozisyonlar, ve bilgi talepleri yazabilirler.

Yazıları geniş zamanla çerçevelenmiştir ama başka zamanlara referanslar içerebilir. Yazı stilleri konuşma diline benzerlik gösterir. Orta orta alt kategorisinde yazarlar basit cümle yapıları ve fiil formlarında kontrol kanıtı gösterebilirler. Bu yazım en iyi somut cümlelerin ve soruların gevşekce birbirlerine bağlı olması şeklinde tanımlanabilir. Bilinçli bir organizasyonun çok az kanıtı söz konusudur.
Orta orta yazarlar anadili İngilizce olmayan yazarların yazdıklarına alışık olan ana dili İngilizce olan yazarlar tarafından anlaşılabilir.
Orta orta seviye yazarları ileri seviye yazı konuları yazmaya yeltendiklerinde, yazılarının kalite ve sayısal değeri düşüş gösterir ve mesajları bulanıklaşır.
İleriOrta İleri alt kategorisinde, dinleyiciler temel kişisek ve sosyal içerikli basit cümle uzunluğundaki konuşmaları kolaylıkla ve kendilerine güvenle anlayabilirler. İleri seviye dinleyicilerin anladığı bağlantılı yazılardaki anlamları çıkartabilirler. Yine de sınırlı seviyedeki kelime ve konuşma dili yapıları sebebi ile anlamlarda arasıra boşluklar olabilir.Karmaşık olmayan görevleri ve iş, okul, belirli ilgi alanları, yetkinlik alanları gibi temel bilgi içeren sosyal durumları başarıyla tamamlarlar.
Orta İleri konuşmacılar ileri seviyedekiler ile ilişkilendirilen önemli sayıda görevi halledebilirler ancak bütün görevleri sürdürecek performansı gösteremezler. Orta İleri konuşmacılar bütün ana zamanları kullanarak anlatımlarını ve tanımlarını paragraf uzunluklarında gerçekleştirebilirler. Tipik olarak Orta İleri seviyedeki bir konuşmacı ileri seviyedeki görevleri gerçekleştirmeye kalkıştığında, konuşmaları tümleşik bir anlatım ya da tanımları tüm zaman çerçevelerinde taşıyamamak, ya da paragraf uzunluğunda konuşmaları gerçekleştirememek derinlikteki azalma ve kelimelerin uygunluğu gibi bir yada bir takım kırılımlar gösterir.
Orta İleri konuşmacılar genellikle anadili İngilizce olmayan kişilerle iletişim kurmaya alışık ana dil konuşmacıları tarafından anlaşılabilmekle birlikte dildeki çıkarım problemleri çok net olarak bellidir. (Örn; yanlış eşanlamlılar, direkt tercümeler), ve iletişimde boşluk desenleri oluşabilir.
Orta İleri alt kategorisinde, okuyucular temel bilgiler, kişisel ve sosyal konuları içeren ve kişisel ilgi ve bilgi içeren kısa, karmaşık olmayan yazıları tamamen ve kolaylıkla anlayabilirler.

Bu okuyucular, aynı zamanda anlatım ve ifade içeren bağlantılı yazıları anlayabilirler fakat kısıtlı sayıda kelime, yapı ve dille ilgili yazımsal ifadelerde anlama boşlukları oluşacaktır.
Orta ileri alt kategorideki yazarlar, orta seviyedeki bütün pratik yazma ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Ek olarak, kompozisyonlar yazabilirler ve işle veya okul deneyimleri ile basit özetler hazırlayabilirler.
Günlük faaliyetler ve durumlar hakkında yazarlarken farklı zaman çerçevelerinde ifade kullanabilirler ve tanımlar kullanabilirler. Bu ifadeler ve tanımlar her zaman paragraf uzunluğunda olmayabilirler ve tipik olarak ileri seviyenin bir ya da birden fazla özelliğini kullanabilirler. Örneğin: bu yazarlar düzgün ama zaman işaretleri açısından tutarsızlık gösterebilirler ve bu da netliğin kaybına yol açabilir.

Kelime, gramer, Orta ileri yazarların stili genellikle konuşma dilindedir. Orta İleri yazımlar, bir sürü ve önemli hatalar içermesine rağmen, genellikle anadili İngilizce olan kişiler tarafından anlaşılabilir ancak ifade arasında boşluklar bulunabilir.
İleriDüşükİleri düşük alt kategorisinde dinleyiciler kısa geleneksel ifade ve açıklayıcı yazıları anlayabilirler. Dinleyici ana gerçekleri ve bazı destekleyici detayları anlayabilirler.
Kavrama bazen öncelikli olarak durumsal ve konu – materyal bilgisinden çıkarımsal olarak faydalanmakla gerçekleşebilir.
İleri düşük alt kategorideki konuşmacılar farklı çeşitte iletişimsel görevleri yeri ne getirebilirler. Bütün okul, ev, eğlence aktiviteleri ile ilgili konularda gayriresmi ve resmi konuşmalara katılabilirler.Aynı zamanda işe alım, güncel konular, ve kamusal konular ile toplum ilgi alanları ile ilgili olarak konuşabilirler.
İleri düşük konuşmacılar anlatım ve ifade olarak geçmiş, geniş ve gelecek zamandaki tüm ana zaman çerçevelerini paragraf uzunluğunda konuşmalarda kullanabilirler. Bu anlatım ve ifadelerde İleri Düşük konuşmacılar cümleleri birleştirerek paragraf uzunlugunda konuşmalar gerçekleştirebilirler ama konuşmalar birbirleri ile bütünleşmektense ayrı ayrıdırlar.
Karmaşıklıktan ya da olayların beklenmedik bir şekilde gelişmesinden olan gerekli dil zorluklarını düzgün bir şekilde halledebilirler.
İleri düşük seviyedeki konuşmacıların verdiği cevaplar tipik olarak bir paragraftan daha uzun değildir. Konuşmacının dominant dişi yanlış kavramlar, direkt tercümeler, ya da sözlü paragraf yapılarından anlaşılabilir. Bazı zamanlarda söylemleri seviyeleri için minimal olabilir, düzensiz akışları olabilir, ve fark edilebilir oranda kendini düzeltme söz konusudur. Daha genel olarak, İleri düşük konuşmacılar düzensiz bir performansa sahiptirler.
İleri düşük konuşmalar tipik olarak gramer sertliklerinden anlaşılırlar ( ör: tutarsız fiil bitişleri), ama genel olarak ileri seviyeleri minimal olarak tutarlıdır. Yine de İleri Düşük konuşmacılar tekrarlamak ve telaffuzlar gibi iletişim stratejilerini kullanabilirler.
İleri orta konuşmacılar yeterli doğruluk, açıklık ve düzgünlük ile konuşmalara katılabilirler ve söylemek istediklerini yanlış anlaşılmaya ve kafa karışıklığına izin vermeyecek şekilde ifade edebilirler.
Konuşmaları bazı tekrarlar gerekse de anadili İngilizce olan kişiler tarafından anlaşılabilir. En üst seviyedeki konularda fonksiyonları gerçekleştirmeyi denerlerken dil kalite ve sayıları ciddi bir şekilde bozulabilir.
İleri düşük alt kategorisindeki okuyucular geleneksel anlatım ve ifadeleri içeren yazıları anlayabilirler. Bu yazılar çok sıkça kelime ve yapı tekrarları içerir. Okuyucular ana fikirleri anlayabilir ve bazı desekleyen detayları fark edebilirler. Durumsal ve konu bilgileri içeriklerinin kavramlarını çıkarımsayabilirler. Bu seviyedeki okuyucular daha karmaşık yazıları kavramakta zorlanırlar.İleri düşük seviyedeki yazarlar temel görevleri yerine getirebilir ve akademik yazı ihtiyaçlarını giderebilirler. Ama zaman çerçevelerinde biraz kontrol ederek ifade edebilme ve anlatabilme yeteneklerını gösterirler. Aşina olunan başlıklarda basit özetler yazabilirler.
İleri düşük yazarlar cümleleri paragraf uzunluklarına ve yapılarına dönüşebilmeleri için birbirlerine bağlayabilir ve kombine edebilirler. Yazıları ileri seviye kriterlerini tatmin edebilecek kadar düzgün olsa da sağlam olmayabilir. İleri düşük alt kategorisindeki yazarlar sınırlı sayıdaki birleşmiş aletler ile tuhaf bir tekrar ve yedekleme sağlamış olabilirler. Sözlü ifade şekillerine güvenerek yazma stillerini geliştirirler.
Bu yazarlar ortak yapılarda ve ileri seviye ile birleştirilen kelimelerde minimal kontrol gösterirler.Yazıları anadili İngilizce olan kişiler tarafından anlaşılabilir ancak okurken bazı ek çabalar gerektirebilir. Üstün seviyede fonksiyonları gerçekleştirmeye çalıştıklarında ciddi birşekilde bozulmalar yaşarlar.
Ortaİleri Orta alt kategorisindeki dinleyiciler, kişilerin, yerlerin, eşyaların genişletilmiş tanımları ve geçmiş, geniş ve gelecek zamandaki olaylarıile ilgili geleneksel ifade ve betimsel yazınları anlayabilirler. Konuşma genel olarak hedef dil şekillerine aşinadır. Dinleyiciler ana gerçekleri ve bir sürü destekleyici detayları anlayabilirler.
Algı sadece durumsal ve konusal bilgiye bağlı değil, aynı zamanda dilin kendisinin sunduğu geniş özelliklerle de ilgilidir.
İleri Orta alt seviyedeki konuşmacılar, büyük oranda iletişimsel görevleri kolaylıkla ve kendine güvenle gerçekleştirebilirler.
İş, okul, ve eğlence aktivitelerinin yanı sıra güncel, kamusal, kişisel ilgi alanları ile ilgili somut başlıklarda gayriresmi ve resmi konuşmalarda bilgi alışverişi gerçekleştirebilirler.
İleri Orta konuşmacılar,geçmiş, geniş ve gelecek zamanı içeren konuşmalarda tamamen kontrollü olarak ifade ve betimleme yapabilirler.
İfade ve tanımlar birleştirilmiş ve iç içe geçmiş gerçeklerle bağlantılı ve paragraf uzunluğundadır. İleri Orta Konuşmacılar karmaşıklık ya da rutin olayların beklenmedik gelişmelerinden oluşan dil zorluklarının üstesinden gelebilirler. Telaffuz ya da yinelenen deyimler gibi iletişimsel stratejiler bu amaçla kullanılırlar.
İleri Orta konuşmacılar İleri seviyede görevleri belirli bir akışta sürdürebilirler. Kelimeleri genellikle daha jeneriktir ancak belirli bir uzmanlık ya da ilgi alanındadır. Söylemlerindeki yapısallık hedef dilden ziyade kendi dillerindeki üyeleri içerir.
İleri Orta konuşmacılar aşina olunan farklı konulardaki iletişimlere çok daha düzgün, netlik ve doğrulukla somut katkıda bulunabilirler. Aynı zamanda iletmek istedikleri mesajları herhangi bir yanlış anlaşılma ya da karmaşaya sebep vermeyecek şekilde verebilirler. Ana dili İngilizce olmayan kişilerle konuşmaya alışık olmayan ana dili İngilizce olan konuşmacılar tarafından rahatlıkla anlaşılabilirler. Uzmanlık seviyesindeki başlıklarda fonsiyonları tamamlamaları gerektiğinde, konuşmaları kalite olarak düşüş gösterir.
İleri Orta seviyede, okuyucular geçmiş, geniş ve gelecek zamanlarda yazılmış kişiler, yerler ve olgular ile ilgili geleneksel genişletilmiş ifade ve anlatım yazılarını anlayabilirler. Bu yazılar standart dil özelliklerini okuyucuların ne okuyacaklarını öngörebileceği şekilde kurgulamıştır. Okuyucular ana fikirleri, gerçekleri ve çoğu destekleyen detayları anlayabilirler. Kavrama sadece durumsal ve konu ile ilgili bilgi değil aynı zamanda dilin kendisi ve dilbilgisinden gelir.
Bu seviyedeki okuyucular yapısal ve kavramsal olarak daha karmaşık yazılarda anlamları çıkartabilirler.
İleri Orta seviyedeki yazarlar iş ve akademik yazma konusunda belirli bir açıdaki ihtiyaçlarını görebilirler. Tüm ana zaman çerçevelerinde ifadelerini ve tanımlarını detaylı olarak ifade edebilirler. Genel ilgi alanlarını içeren başlıklarda konuyla direkt ilgili özetler yazabilirler. Yazıları birkaç paragraflık yazıları birbirleri ile iletişimli araçlar ile yazmayı sağlayabilir. En çok kullanılan hedef dil sözdizimsel yapıları kullanmak ve genel kelime çeşitliliğinde iyi bir kontrolleri vardır. Fikirlerini açıkça ifade edebilirler ve bazı ayrıntılarla desteklerler. Yazıları hem hedef dilde hem de yazarın ilk dilinde organizasyonel özellikler gösterir ve sözel söylemler içerir.
İleri orta altkategorisindeki yazılar anadili İngilizce olmayan yazarların yazdıklarını okumayan anadili İngilizce olan okuyucular tarafından rahatlıkla anlaşılabilir. Üstün seviyedeki bazı konularla ilgili fonsiyonları gerçekleştirmeleri gerektiğinde, yazarlar kalitede bir düşüş yaşarlar.
İleriİleri İleri alt kategorisinde, dinleyiciler geleneksel gerçeklik içeren materyalleri de açıklayıcı yayınları da her ne uzunlukta olursa olsunkendilerine güven ve kolaylıkla anlarlar.
Tipik olarak belirli ilgi alanları ve bilgi içeren konularda karmaşık ve tartışmalı konuşmaları takip edebilirler.
Buna ek olarak, aşina olmadıkları konu ve durumlar hakkındaki konuşma metinlerinden bazı anlamları çıkarımsayabilirler. İleri İleri alt kategorisinde dinleyiciler gerçekleri konşmalardan çıkartabilirler ve konuşmacının niyetini fark edebilirler. Yine de karmaşık yazılardaki konular ile uğraşırlarken bazı boşluklar oluşabilir.
İleri İleri alt seviyedeki konuşmacılar bütün İleri seviye görevlerini, kolaylıkla, kendine güvenle ve yetkinlikle gerçekleştirebilirler. Bütün zaman çerçevelerinde tüm detayları doğru bir şekilde tutarlı olarak açıklayabilirler. Buna ek olarak, İleri İleri konuşmacılar, Üstün seviyedeki görevleri yerine getirebilirler ancak farklı konularda bu performansı sürdüremezler. Yapılandırılmış bir tartışmada fikirlerini destekleyebilirler ve hipotezlerini kurabilirler ama hata yapıları görülebilir. Özellikle kendi ilgi alanlarına giren ve uzmanı olduklar bazı konuları soyut olarak tartışabilirler ama genel olarak farklı konularda somut tartışmalarda kendilerini daha rahat hissederler.
İleri İleri konuşmacılar kelimedeki kısıtlar ya da bazı formların kusurlu algılarını telafi edebilme konusunda, tekrar yineleme, telaffuz gibi iletişimsel stratejide kendine güvenli iyi geliştirilmiş bir yetenek gösterebilirler. Belirli bir kelime ve tonlama ile anlamları ifade etmek ve akışı sağlamak konusunda büyük bir yetenek gösterirler.
Yine de farklı başlıklarda üstü seviyedeki bir kişi ile aynı seviyede görev yerine getirmekleri istendiğinde dilleri zaman zaman düşebilir ya da doğru olmayabilir, ya da görevi tamamen göz ardı edebilirler.
İleri İleri akt kategorisinde, okuyucular herhangi bir uzunlukta ya da karmaşlıklıkta olan konvensiyonel ifadesel ya da tanımsal yazıları tamamen ve kolaylıkla okuyabilirler.Belirli bir ilgi alanı ya da bilgideki tartışmasal yazıların ana noktalarını takip edebilirler. Buna ek olarak aşina olunmayan bir konu ya da durumdaki yazıları anlayabilirler.

Bu okuyucular bir yazının içerisindeki gerçeklerin kavramasını sağlayabilir ve yazarın amaçlarını çıkartabilir. Dilin estetik özelliklerine karşı gelişen bir duyarlılık sahibidirler ve edebi yazım stillerini farklı çeşitlilikteki yazımlarda anlayabilirler. Konsept ve kavram olarak daha karmaşık yazıları okurlarken bazı yanlış anlaşılmalar olabilir.
İleri İleri alt kategorisinde yazarlar farklı konularda daha fazla detaylı ve doğru yazmayı başarabilirler. Gayriresmi ve resmi yazışmaları doğru düzende iletişim kurabilirler. Özetler yazabilirler ve doğal bir doğrulukta raporlar hazırlayabilirler. Belirli ilgi ve yetkinlik alanlarında uzun uzun yazabilirler ancak yazıları bu konuların somut alanlarını vurgulamaya meyillidir.

İleri İleri yazarlar anlatım ve tanıtımlarını somut bir kontrolle her zaman çerçevesinde yazabilirler. Ek olarak, argüman geliştirmek, hipotez kurmak gibi üstün seviyeye uygun yazma konularında kendilerini gösterebilirler. Ancak her zaman tutarlı bir şekilde farklı konularda üstün seviyede somut yazılar yazamazlar. Gramer yapılarına iyi bir hakimiyet gösterebilirler ve iyi bir kelime haznesine sahiptirler.

İleri seviyede yazarlarken genellikle gözle görülebilir bir rahatlıkla ifade edebilirler ama Üstün seviye yazı görevleri talep edildiğinde hata yapmaya meyil gösterirler. İleri Yüksek yazıların
dil kısıtları ana dili İngilizce olan bir okuyucunun mesajları anlamasını engelleyebilir.
ÜstünÜstün seviyede, dinleyiciler konuşmanı standart bir dialektte geniş bir açıda aşina ya da az aşina oldukları başlıklarda algılayabilirler. Konuşmalar, seminerler, raporlar gibi akademik ve profesyonel yapılardaki dil olarak kompleks söylemleri takip edebilirler.
Anlama dinleyicinin konuya aşinalığı ile artık kısıtlı değildir ancak geniş kelime haznesi, daha karmaşık yapıları anlamak ve hedef dildeki dil deneyimi ile desteklenmektedir.
Üstün dinleyiciler sadece ne denildiğini anlamakla kalmazlar, aynı zamanda neyin söylenmediğini de anlarlar yani çıkarımda bulunabilirler. Üstün seviye dinleyiciler düz, uzmanlık gerektiren kelime haznesi ve kompleks gramer yapılarını da anlayabilirler.
Bu konuşmalar akademik ve profesyonel izleyiciye hitap edecek şekilde soyut olarak gerçekleşebilir Kütürel referanslarla sebeplendirilebilirler.
Üstün seviyedeki konuşmacılar akıcı ve düzgün bir şekilde resmi ve gayriresmi ayarlarla hem somut hem de soyut bakış açıları ile farklı konularda iletişim kurabilirler. İlgi ve yetkinlik alanlarında konuşabilirler ve karmaşık olayları detaylı olarak uzun ve kolay anlaşılır bir ifade ile akıcı ve doğru bir şekilde kolaylıkla tartışabilirler. Kendi fikirlerini, sosyal, politik konular gibi bir sürü konudaki görüşlerini dile getirebilirler. Yapılandırılmış tartışmalarda bulunarak fikirlerini destekleyebilirler. Hipotezler geliştirebilir ve yapılandırabilirler.
Uygun olduğunda, bu konuşmacılar soyut konular bile olsa uzun tereddütleri olmadan fikirlerini söyleyebilirler. Bu söylemler, tutarlı olmalarına rağmen hala dil şekillerinden etkilenebilirler.
İleri seviye konuşmacılar, sırayla konuşmak, ana fikri destekleyen fikirlerden ayırmak gibi interaktif ve söylem stratejileri kullanabilirler.
Üstün seviye konuşmacılar, basit yapılarıda hiçbir hata deseni göstermezler. Yine de, özellikle düşük sıklıkta yapılarda ve karmaşık yüksek sıklıktaki yapılarda tek tük hatalar gösterebilirler. Bu hatalar, eğer yapılırlarsa, ana dili İngilizce olan muhattabo rahatsız etmez ve iletişimi bozmaz.
Üstün seviyede okuyucular konulara aşina olsalar da olmasalar da bir sürü janrdan, geniş yelpazedeki konulardan yazıyı anlayabilirler.
Kavrama artık okuyucunun konu hakkındaki aşinalığına bağlı değildir. Aynı zamanda dilin geniş kelime haznesi, karmaşık yapıların anlaşılması ve hedef kültür bilgisini anlayabilmek de mümkündür. Üstün seviyedeki okuyucular yazılardan ve ipuçlarından çıkarımlar yapabilirler. Üstün seviye okuyucular doğru, uzmanlaşmış kelime ve karmaşık gramer yapıları kullanan yazıları anlayabilirler. Bu yazılar tartışma, desteklenen fikirler, hipotezlerdir ve akademik ve profesyonel hayattaki soyut dil formülasyonlarını kullanırlar. Bu yazılar genellikle analitiktirler ve kültürel referansları sıklıkla kullanabilirler.
İleri seviye okuyucular profesyonel, akademik ya da edebi içeriğe sahip olan uzun yazıları anlayabilirler. Buna ek olarak Üstün seviyedeki okuyucular genellikle dilin estetik özelliklerin farkındalardır ve edebi stilleri bilirler ama hangi kültürel referansı ya da varsayımları yazının içinde bulacaklarını anlamayabilirler.
Üstün seviyedeki yazarlar neredeyse tüm konularda resmi ve gayriresmi yazışmalar, derinlemesine özetler, rapor ve araştırma makaleleri yazımları gerçekleştirebilirler. Bu konulardaki yazılar somuttan soyuta geçiş yapabilirler.
Üstün seviyedeki yazarlar inandırıcı argümanlar ve hipotezler geliştirerek karmaşık konuları anlatabilme özellikleri gösterirler. Konulara yaklaşımları verimli yapılar, sözlük ve yazı protokolleri kullanımı ile iyileştirilmiştir.
Fikirleri okuyucuya neyin önemli olduğunu anlatabilmek üzere organize ederler. Fikirlerarasındaki ilişkileri tutarlı bir şekilde açık, organizasyonel ve gelişim prensiplerine gore planlıdır. (ör: sebep sonuç, kıyaslama, kronoloji). Bu yazarlar bir başlığın en azından bir seri paragrafların gereksinimlerini sağlayacak kadar uzatabilirler aynı zamanda birkaç sayfaya da geliştirebilirler.
Üstün seviyedeki yazarlar yüksek derecede hem genel hem de uzmanlaşmış / profesyonel kelime, imla ve sembol üretimi, noktalama ile gramer ve sözdizimi kontrolü gösterirler. Kelimeleri net ve değişkendir. Bu seviyedeki yazarlar yazılarını izleyicilerine göre yönlendirirler ve yazı akışları okuyucunun rahat takibine göre planlanmıştır.
Üstün seviyedeki yazarlar tipik olarak hedef dilkültürünü, organizasyonel ya da stilistik desenlerini kontrol etmezler. Üstün seviye yazarları hata deseni göstermezler, ancak, arada sırada özellikle az sıklıktaki yapılarda hatalar oluşabilir. Geniş zamanda, bu hatalar kavramlarla örtüşmezler ve nadiren anadili İngilizce olan okurları rahatsız ederler.
SeçkinSeçkin seviyedeki dinleyiciler, farklı izleyiciler için düzenlenmiş yüksek uzmanlık gerektiren konularda ve geniş yelpazede farklılık gösteren formlar, stiller ve konuşmaları anlayabilirler. Seçkin seviyedeki dinleyiciler klasik tiyatro, sanat filmleri, profesyonel sempozyumlar, akademik tartışmalar, kamusal politik söylemler, edebi okumalar, espriler ve cinasları anlayabilirler. İma ya da çıkarımsal bilgileri, tonlarını, bakış açılarını algılayabilirler ve yüksek ikna gerektiren argümanları takip edebilirler.
Düşünce gerektiren karmaşık koulardakı öngörülemeyen döngüleri anlayabilirler. Buna ek olarak, dinleme kabiliyetleri geniş ve derin kultürel referansları ve kinayeleri algılamaya izin verir. Seçkin seviyedeki dinleyiciler konuşulan dilin zenginliğini takdir edebilirler.
Seçkin seviyedeki dinleyiciler, yüksek seviyede soyut, teknik konuşmaların yanı sıra, çok net, düşük sıklıktaki kelime ve karmaşık retorik yapıları anlayabilirler. Bu seviyede, dinleyiciler, uzun ve yoğun sözlü söylemleri, yapısal olarak karmaşık, zengin kültürel referansları, deyimsel ve günlük dile ait konuşmaları algılayabilirler. Buna ek olarak, bu seviyedeki dinleyiciler, ustaca yapılmış ve yüksek uzmanlıktaki bilgileri ve az ya da hiç tekrar içermeyen kısa metinlerdeki kültürel özellikleri algılayabilirler.
Seçkin seviyedeki dinleyiciler dili bütün kültürel çerçevesinde kavrayabilirler ve konuşmacının kullandığı nüansları ve kurnazlıkları anlayabilirler. Ancak hala belirli diyalektleri ve dilin standart olmayan varyetelerini anlamakta zorlanabilirler.
Seçkin seviyedeki konuşmacılar dili yetenekli bir şekilde doğru, verimli ve etkili bir şekilde kullanabilirler. Eğitimlidirler ve dilin açık kullanıcılarıdırlar. Küresel konuları ve yüksek seviyede soyut kültürel konuları rahatlıkla yansıtabilirler. Seçkin seviye konuşmacıları ikna edici ve hipotezsel konuları sunumsal amaçlarla kullanabilirler ve bu sayede kendilerine ait olmayan konuları da savunabilirler. Konuşmalarını adapte ederek ve kültürel otantikliği göz önüne alarak dili farklı izleyiciler için özelleştirebilirler.
Seçkin seviye konuşmacılar yüksek seviyede sofistike ve genişletilmiş söylemler kullanarak kendilerini ifade edebilirler. Aynı zamanda,kültürel ve tarihi referanslar kullanarak kısa ve özbir şekilde konuşabilirler. Bu onların daha az şey söyleyerek daha fazla şey ifade etmelerini sağlar. Bu seviyede sözlü söylemler, yazılı söylemlere benzer. Anadili İngilizce olmayan aksan, anadili İngilizce olan bir kişinin ifadesindeki ekonomik kullanım eksikliği,sınırlı seviyedeki derin kültürel referanslar ve arasıra izole edilmiş dil hataları hala bu seviyede görülebilir.
Seçkin seviyede, okuyucular profesyonel, teknik ve edebi alanlarda farklı janrlarda geniş farklılıktaki yazıları anlayabilirler.
Bu yazılar şunlardan herhangi bir yada birkaçı ile karakterize edilebilirler: Yüksek seviyede soyut, kelimelerin kendine has ve doğru olması, bilgi yoğunluğu, kültürel referans, ya da yapının karşalıklığı.Okuyucular ima edilen ve çıkarımsal içeriği, bakış açısını algılayabilirler ve yüksek seviyede ikna edici yazıları anlayabilirler. Karmaşık konulardaki beklenmedik dönüşleri anlayabilirler.
Seçkin seviyedeki okuyucular belirli bir izleyici kitlesindeki yazıları anlayabilirler ve aynı zamanda dilin tarihi, bölgesel ve günlük konuşma varyasyonlarını anlayabilirler. Bu okuyucular aynı zamanda yazı dilinin zenginliğini takdir edebilirler.
Seçkin seviyedeki okuyucular yüksek seviyede düzgün, az sıklıklı kelimeleri içeren yazıları ve karmaşık retorik yapıları yüksek uzmanlık gerektiren bilgieri anlayabilirler. Bu tip yazılar genellikle bir deney uzunlugundalar ama bazen daha uzun yazılardan alıntılar içerirler.
Seçkin seviye okuyucular dili kültürel çerçevede algılarlar ve yazarın nüans ve imalarını anlayabilirler. Buna rağmen, standart olmayan yazı dilinin çeşitlerini bütünsel olarak anlamakta problem yaşayabilirler.
Seçici seviyedeki yazarlar resmi yazışmalar, pozisyon makaleleri ve günlük makaleler gibi resmi yazı görevlerini başarı ile yerine getirebilirler.
Profesyonel, akademiş ve toplumsal konularda analitik olarak yazabilirler. Buna ek olarak seçkin seviye yazarları dünya ile ilgili konularda yüksek kavramsallaşmış şekilde kaleme getirebilirler.
Bu yazarlar sunum teknikleri gibi ikna edici ve hipotetik söylemler kullanarak kendilerine ait olmayan fikirleri savunabilirler. Aynı zamanda nüanslar ve imalar kullanarak iletişim kurabilirler.
Seçkin seviye yazarlar karmaşıklardır ve karmaşık okuyuculara hitap ederler. Bu seviyedeki yazarlar izleyicilerine yazarlar ve dillerini kendi izleyicilerine göre belirlerler. Seçkin seviye yazmak yoğun ve karmaşıktır ancak ifade ekonomiktir. Yazı yetenekli bir şekilde şekillendirilmiştir be hedef kültürün düşünce desenini yansıtacak şekilde organize edilmiştir. Seçkin seviyede, uzunluk bir belirleyici değildir. Seçkin seviye yazılar bir şiir kadar kısa ya da bir tez kadar uzun olabilirler.
Seçkin seviye yazarlar dilin karmaşık gramer, sözcüksel, sözdizimsel, ve stilistik özelliklerini kullanırlar. Noktalandırma işaretleri ve sözdizimsel yapılar stratejik olarak kullanılır. Sadece anlamı organize etmek değil aynı zamanda geliştirmeye yöneliktir. Gelenekler genellikle yazımsal ve hedef kültüre göre doğrudur.

ACTFL Amerika iş ve akademik hayatı için faydalı bir sistemdir. Sizin yeteneklerinizin diğerleri ve anadili İngilizce olanlar ile mukayesesini sağlar. Amerika için tek dil yetenek standardı belirleyicisi değildir ama oldukça sıklıkla kullanılır.

ACTFL beceri seviyeniz gerçek dil becerileriniz için bir rehber oluşturmaktadır

İhtiyacınız olan İngilizce seviyesine ulaşmanız için size yardımcı olabiliriz

Sahip olduğunuz seviyeyi değerlendirmemiz için bizimle bağlantı kurun

Resime tiklayin- sizinle bulusmak icin bekliyoruz 🙂

Cidden, resime tiklayin 🙂